Passenger Car Set

Rail System > Amtrak

  • Kato 1063516 N Scale Amtrak Superliner Passenger 4 Car Set Ph Vi Set B 106-3516
  • Kato 1063515 N Scale Amtrak Superliner Phvi 4 Car Set 106-3515 Set A 106-3515
  • Kato 1063516 N Scale Amtrak Superliner Passenger 4 Car Set Ph Iv Set B 106-3516